สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงาน “สวนศิลป์จุฬาฯ” : Chula Art Park’ Day & Night Digital Arts Parkณ บริเวณสวนหลวงสแควร์

เมื่อวันพุธที่19 มกราคม 2565 สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงาน “สวนศิลป์จุฬาฯ” : Chula Art Park’ Day & Night Digital Arts Parkณ บริเวณสวนหลวงสแควร์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานประติมากรรมสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนผ่าน 15 ผลงานนวัตกรรมศิลปะ โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยสมาชิกสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทยโครงการอุทยานศิลปะ หรือ “สวนศิลป์จุฬาฯ” (Chula Art Park) จัดทำขึ้นภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การใช้ผลงานศิลปะและการออกแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชุมชนสามย่าน-สวนหลวงอย่างยั่งยืน”


ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

15 ผลงานประติมากรรมในโครงการประกอบไปด้วย

– ไมตรี-ผูกพัน โดย อ.ตระการ พนมวัน ณ อยุธยา การดื่มชาเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจีนมาแต่โบราณ ชาเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งมงคลเป็นความดีเป็นความอบอุ่น มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันเสมอมา
– ชาวไทยเชื้อสายจีน: วิถีและศรัทธา โดย ผศ.ศิริชัย พุ่มมาก สะท้อนเรื่องราวรูปแบบวิถีชีวิตการค้าขายของชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชนสามย่าน รวมถึงบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธา อันทรงคุณค่าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนปฏิบัติสืบต่อกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน
– วัฒนธรรมความดีงามของชุมชนสามย่าน โดย ผศ.ไกรสร ประเสริฐนำสัญลักษณ์รูปดาว มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมเพื่อสื่อความหมายวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนสามย่าน โดยใช้วัสดุที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันมาสร้างประติมากรรม
– ปอดกลางเมือง โดย อ.อุกฤษ วรรณประภา เรื่องเล่า กระต่ายในจันทร์และดอกบัวสีทองเป็นตัวสื่อความหมาย คือ เรื่องราวในอดีตสู่การพัฒนาความเป็นย่านที่ทันสมัยเป็นจุดศูนย์กลางของเศรษฐกิจ การค้า และความเป็นเมืองแห่งอนาคต
– ภาพสะท้อนของกระรอกน้อย โดย รศ.ดร.ทักษิณา พิพิธกุล ประติมากรรมรูปลักษณ์โพลีกอน (Polygon) ออกแบบเป็นรูปทรงกระรอกกำลังทำท่าถ่ายภาพเซลฟี่ เพื่อเป็นภาพแทนของธรรมชาติที่ผ่อนคลายในพื้นที่เมืองที่มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรมเทคโนโลยี
– สถานีสามย่าน-สวนหลวง โดย ศ.กมล เผ่าสวัสดิ์ เป็นผลงาน Site Specific ที่สร้างบทสนทนาและประสบการณ์ระหว่างผู้ชมกับพื้นที่ กระตุ้นการรับรู้ของ Landscape และ Soundscape ของสามย่าน-สวนหลวง ผ่านการจำลองและความหมายของสถานีที่มีภาพตัวแทนของวัฒนธรรมชุมชน
– สะพานอ่อน (Saphan On) โดย อ.ดร.พิชัย ตุรงคินานนท์ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชนบริเวณแยกสะพานอ่อน โดยได้มีการใช้สัญลักษณ์ของสะพาน แสงไฟ และแผนที่โบราณในการสื่อความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยงอดีต-ปัจจุบันด้วยรูปแบบศิลปะมินิมอลอาร์ต
– ดอกไม้กลางเมือง โดย อ.กฤช งามสม ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมชนย่านเซียงกงสวนหลวง-ปทุมวัน ที่ปรับตัวสามารถเบ่งบานเจริญขึ้นใหม่อีกครั้งเหมือนแสงสว่างจากดอกไม้ที่ทำจากชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
– สร้างการรับรู้วิถีชุมชนสามย่าน (Create the Acknowledgement of Samyan Communal Ways) โดย อ.อนุพงศ์ สุทธะลักษณ์ และ อ.เอกชัย สมบูรณ์ สะท้อนภาพวิถีพหุวัฒนธรรมชุมชนสามย่านจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการสร้างพื้นที่ศิลปะจากรูปทรงสัญญะอินฟินิตี้ (Infinity) ที่ประกอบด้วยประติมากรรมสื่อประสม ที่สื่อถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมชนไปสู่อนาคตที่ไม่มีวันสิ้นสุด
– ประตูสวรรค์สามย่าน โดย อ.อคราส พรขจรกิจกุล โครงการศิลปะที่แสดงภาพแทนทางความคิดเรื่องการผสมผสานทางวัฒนธรรม “ซุ้มประตูโขง” และ “ไผฟาง” มาจากคติความเชื่อของคนไทยและคนจีน ศิลปินใช้รูปสัญญะดังกล่าวในการออกแบบเพื่อแสดงถึงการหลอมรวมทางวัฒนธรรม ซึ่งมีอิทธิพลจากการเคลื่อนตัวและปรับเปลี่ยนของผู้คน
– กลิ่นอายหมอกมังกรจีน โดย ผศ.ดร. ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์ “มังกร” เป็นสื่อสัญลักษณ์ของความเป็นคนจีนที่เข้ามาในสยามแต่อดีต และสามย่านเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ยังคงกลิ่นอายของ ความเป็นจีน ร่องรอยวิถีชีวิตและความเชื่อถูกถ่ายทอดสอดแทรกในงานหัตถกรรมเครื่องจักสานอุปกรณ์ต่างๆ การประกอบเป็นรูปทรงแสดงความเป็นวัฒนธรรมจีน “กลิ่นอายหมอกมังกรจีน” เป็นสัญลักษณ์ของหัตถศิลป์ ที่ซ่อนไว้ซึ่งวัฒนธรรมจีนในสามย่าน
– สังสรรค์ โดย อ.ศุภเดช หิมะมาน ศูนย์รวมของสิ่งมงคลที่มาจากทั้งสี่ทิศถูกถ่ายทอดผ่านสัตว์มงคลและตัวอักษรจีนให้ปรากฏบนประติมากรรมโคมไฟฉลุ ติดตั้งบนพื้นที่ที่ผู้คนมาร่วมสังสรรค์กัน
– ประติมากรรมประแจจีน โดย อ.ธัญญารัตน์ ทองใจ “ประแจจีน” หรือลายตะขอเกี่ยวทรัพย์เป็นลวดลายเชิงสัญลักษณ์และสื่อความเป็นมงคล การอวยพรให้เจริญก้าวหน้าที่แสดงถึงความต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบประติมากรรมปฏิสัมพันธ์
– Hide and Seek โดย อ.ภัทร นิมมล วัฒนธรรมขับเคลื่อนไปผ่านการละเล่นและความไร้สาระของความเยาว์วัย พร้อมกับความกังวลถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของค่านิยม ความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจ
– เรือ(น) โดย อ.ดร.สมพงษ์ ลีระศิริ งานประติมากรรมศิลปะเคลื่อนไหวสื่อผสม เชิงนวัตกรรม 3 มิติ แฝง “ปรัชญาชีวิต” ผ่านเรื่องเล่าของคนจีนโพ้นทะเลสื่อถึง “เสื่อ 1 ผืนและหมอน 1 ใบ” รวมถึงการดำเนินชีวิตผสมผสานคติแนวคิด วิถีชีวิตและความเชื่อ

ลิงก์ข่าวสารภายนอก https://www.chulaartpark.art/Home

เว็บไซต์สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี