“ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักคิด ที่มาและเหตุผล
(สาขาศิลปะการแสดงสาขาดุริยางคศิลป์สาขาทัศนศิลป์ สาขาออกแบบ)
ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
(สาขาศิลปะการแสดงสาขาดุริยางคศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ สาขาออกแบบ)
ดาวน์โหลดเอกสาร