สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาคณบดีฯ และผู้แทนคณบดีมหาวิทยาลัยสมาชิกสภาฯ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาคณบดีฯ

และผู้แทนคณบดีมหาวิทยาลัยสมาชิกสภาฯ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เพื่อหารือ เรื่องเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งนำมาสู่การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการงานในลักษณะอื่น  โดยสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานร่างเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

เว็บไซต์สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี