สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาคณบดีฯ และผู้แทนคณบดีมหาวิทยาลัยสมาชิกสภาฯ เข้าพบ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 2 ครั้ง

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาคณบดีฯ และผู้แทนคณบดีมหาวิทยาลัยสมาชิกสภาฯ เข้าพบ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 2 ครั้ง

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาคณบดีฯ และผู้แทนคณบดีมหาวิทยาลัยสมาชิกสภาฯ เข้าพบ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 2 ครั้ง

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนารักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาคณบดีฯ

และผู้แทนคณบดีมหาวิทยาลัยสมาชิกสภาฯ เข้าพบ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 2 ครั้ง คือ วันที่ 2 มกราคม 2563 และ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  เพื่อปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับงานวิจัยที่สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ซึ่งนำมาสู่การได้รับมอบหมายให้สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ทำงานวิจัยและสร้างสรรค์ เรื่องย่านสร้างสรรค์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ปีงบประมาณ 2563 โดยใช้ฐานข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตของกรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี