ผู้แทนสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวง อว. และกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้แทนสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวง อว. และกระทรวงวัฒนธรรม

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาคณบดีฯ

และผู้แทนคณบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมทั้งผู้แทนนิสิต เข้าพบ นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 กระทรวงอุดมศึกษาฯ เพื่อปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนงานด้านมนุษยศาสตร์และศิลปะ ที่สอดรับกับนโนบายชาติและแนวทางการดำเนินงานตามนโนบายของกระทรวงฯ

เว็บไซต์สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี