อาจารย์ อรอนงค์ อิงชำนิ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ อรอนงค์ อิงชำนิ

วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 25 ตุลาคม 2562 – 24 ตุลาคม 2566

Email : ornanong@ru.ac.th, ornanong26@gmail.com

Website ประวัติคณะ