รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
Email : sakesan.tanya@gmail.com

Website ประวัติคณะ

GALLERY