ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564 – 2568

Email : akapong.in@ssru.ac.th

Website ประวัติคณะ

GALLERY