ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์

chutima.ma@ssru.ac.th

Website ประวัติคณะ

GALLERY