นายนัฐวุฒิ สีมันตร

คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

นายนัฐวุฒิ สีมันตร

วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2562-ปัจจุบัน

โทร 081-9117314

Email : nuttavut.s@rsu.ac.th

Website ประวัติคณะ

GALLERY