รายชื่อคณะทำงานจัดทำร่างเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทางศิลปะและการออกแบบ
สภาคณบดรศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลดเอกสาร