อาจารย์ ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร

หลักสูตรมีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร

Email : michael.par@kmutt.ac.th

Website ประวัติคณะ

GALLERY