ทำเนียบประธาน

ศาสตราจารย์ สุชาติ เถาทอง

ประธานสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ท่านที่หนึ่ง
(คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง

ประธานสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ท่านที่สอง
(คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย กันทะอินทร์ 

ประธานสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ท่านที่สาม
(คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

ประธานสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ท่านที่สี่
(คณะจิตกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรเสริญ มิลินทสูต

ประธานสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย
ท่านที่ห้า (พ.ศ.2552-2557)
(คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์

ประธานสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ท่านที่หก
(คณะศิลปกรรมศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง

ประธานสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ท่านที่เจ็ด
(คณะมัณทนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

รองศาสตราจารย์ พิศประไพ สาระศาลิน

ประธานสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย
(วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต)

ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์

ประธานสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย
(คณะศิลปกรรมศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

ประธานสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย
ท่านปัจจุบัน (พ.ศ. 2567-ปัจจุบัน)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ