รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์

วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2564-2568

Email : nirats@nu.ac.th

Website ประวัติคณะ

GALLERY