ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยากร เรืองจํารูญ

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยากร เรืองจํารูญ

วาระ พ.ศ.2563-ปัจจุบัน

โทร. 084-7662891

Email : Chayakorn.ruen@gmail.com

Website ประวัติคณะ

GALLERY