รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ

Email : krujin@gmail.com

Website ประวัติคณะ

GALLERY