รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ

E-mail  krujin@gmail.com

Website ประวัติคณะ

GALLERY