ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2564-ปัจจุบัน

โทร. 0816370283

Email : kittikornn@g.swu.ac.th

Website ประวัติคณะ

GALLERY