ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2562-2566

โทร 086-7498429

Email : pthai_6@hotmail.com / raweewat@tsu.ac.th

Website ประวัติคณะ

GALLERY