ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น
วาระดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2564-2566

Email : pattarawut.s@bu.ac.th

Website ประวัติคณะ

GALLERY