รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง

คณะศิลปวิจิตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง

Email : asawineew_w@yahoo.com

Website ประวัติคณะ

GALLERY