กรรมการสภา

ประธานสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ปรึกษาสภา

อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ปรึกษาสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อนุชา ทีรคานนท์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขานุการสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ

อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมาชิก

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ขำคม พรประสิทธิ์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร. ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริชัย พุ่มมาก

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อาจารย์ กมลศิริ วงศ์หมึก

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยากร เรืองจํารูญ

คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ

คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.ธนาทร เจียรกุล

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ นัฐวุฒิ สีมันตร

คณบดีคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิชัย เลิศสถากิจ

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุรี

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์

คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อาจารย์ อรอนงค์ อิงชํานิ

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ

คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์

คณบดีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส

คณบดีวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

รองศาสตราจารย์ พิศประไพ สาระศาลิน

คณบดีวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ

คณบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ/ รักษาการหัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ.สาขาวิชามีเดียอาตส์และหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี